04
Aug

Информация за правата на лицата по защита на личните данни

Информация за правата на лицата по защита на личните данни

Информация относно Администратора на лични данни: "КОТО ДИЗАЙН" ООД, ЕИК: 175303293, със седалище и адрес на управление:  гр. София, ж.к. "Овча купел 2", бл. 42, ет. 5, ап. 21, представлявано от  Костадин Филиповски, тел.: 02 852 56 77; имейл: office@kotodesign.bg

 

Информация относно надзорния орган: Комисия за защита на личните данни, Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон:02 915 3 518; Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg; Уеб сайт: www.cpdp.bg.

 

„Кото дизайн“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. „Кото дизайн“ ООД събира и обработва личните данни на клиентите си за определени, изрично посочени и законни цели, като тези данни не се подлагат на следваща обработка по начин несъвместим с тези цели. Дружеството прилага подходящите технически и организационни мерки за защитата и безопасната обработка на тези данни, по начин, който гарантира тяхната сигурност от неразрешена или незаконна обработка и случайна загуба, унищожаване или повреда, като същевременно гарантира, че тези данни са подходящи, уместни и ограничаващи се в рамките на необходимото за целите, за които се обработват, а именно: предоставяне на оферти, приемане на поръчка изработка, доставка и монтаж на мебели, продукти, както и предоставяне на други услуги въз основа на договорни или преддоговорни отношения с клиента.

Тези данни на клиентите ни се подлагат на законна и лоялна обработка по прозрачен начин, съхраняват се по сигурен начин и се използват само за посочените в настоящето цели за обработка. Дружеството полага всички усилия данните на клиентите му да са точни и, ако това е необходимо, да се актуализират, предприемайки всички разумни мерки за непосредственото изтриване или поправка на личните данни, които са неточни по отношение на целите на обработката. Срокът на обработка на личните данни е в съответствие с българското законодателство. 

Клиентът се уведомява специално, че може да оттегли съгласието си за всяка форма на обработка с последващо изявление. Също така, той се уведомява за правата му, произтичащи от Общия регламент за защитата на личните данни (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно информацията за данните му, за правото на жалба до контролния орган, за поправката и актуализацията на данните му, за изискването за заличаването им („правото да бъдеш забравен“), за ограничаването на обработката на данните му, за преносимост на данните му и за противопоставянето му на автоматизираното лично взимане на решения, при спазване от дружеството на правното задължение, налагащо неизпълнението – изцяло или частично – на правото по силата на законодателството на Европейския съюз или Република България, или за изпълнение на публичен интерес, или при упражняване на публични правомощия, възложени на отговорното лице за обработката.